Aplikuj...

Pracownik drukarni


Dodano: 10.11.2018r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. przez okres 9 miesięcy od ich przesłania / złożenia.

captchaImg


  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest HUMAN PRO LOGISTIC Sp. z o.o., 07-200 Wyszków, ul. Fryderyka Chopina 2/1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000599626. Możesz się z nami skontaktować listownie, e-mailowo: kontakt@hplogistics.pl lub telefonicznie 668-132-161.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 • W celu zapewnienia ochrony Twoich danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych lub praw, które ci przysługują, pod numerem telefonu 502-198-738 lub e-mailem kontakt@dss-rodo.pl.

 • CEL PRZETWARZANIA
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. oceny kwalifikacji, umiejętności, zdolności, wyboru i dopasowania ofert pracy do Pani/Pana preferencji zawodowych. Czynności z zakresu procesu rekrutacji dokonuje HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. – podmiot będący Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Pozostałe dane tj. numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

 • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 • Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w ramach realizacji ciążącego na HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. obowiązku prawnego.
 • W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych niż mówi Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • W uzasadnionych przypadkach ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń podstawa prawna - art.6 ust.1 lit. f RODO.

 • ODBIORCY DANYCH
 • HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. (Administrator danych) może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom realizującym zadania w jego imieniu (m.in. obsługa kadrowa, prawnicza, doradcza, IT).

 • Dane wybranych kandydatów za uprzednią Pani/Pana zgodą zostaną przekazane naszym Kontrahentom tj. pracodawcom w imieniu których czynności rekrutacyjne prowadzi HUMAN PRO LOGISTIC.
 • Podmioty publiczne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 • INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
 • Podanie prze Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych wykraczających poza art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne i wymaga od Pani/Pana wyraźnej zgody. Ich niepodanie nie będzie podstawą negatywnych konsekwencji w tym odmową zatrudnienia.

 • CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Po tym czasie dane zostaną zniszczone.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy od dnia ich złożenia, chyba, że zgoda na przetwarzanie zostanie wcześniej przez Panią/Pana odwołana.

 • UPRAWNIENIA
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy pobrać wniosek ze strony internetowej HUMAN PRO LOGISTICS i przesłać żądanie w formie tradycyjnej na adres 07-200 Wyszków ul. Fryderyka Chopina 9. Uprawnienie zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni.
 • Wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 • Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

Masz pytania?

 • Zadzwoń lub Napisz
 • 668-132-161
 • 668-132-178
 • kontakt@hplogistics.pl